Privacy policy

Privātuma Politika SIA “MERKS” Privātuma Politika

[I] Vispārīgie jautājumi

SIA “MERKS”, reģistrācijas numurs: LV40003304295 (turpmāk – MERKS) ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem un vadošais nekustamo īpašumu attīstītājs Latvijā. Viens no MERKS darbības virzieniem ir mājokļu būvniecība un pārdošana. Pārdošanas procesā tiek noskaidrotas katra klientu vēlmes un vajadzības, tiek piemeklēti klientam vajadzīgie risinājumi, tiek noslēgti nekustamā īpašuma pārdošanas darījumi. Šajos procesos MERKS iegūst un apstrādā fizisko personu datus.

MERKS kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 25-97, Latvija, LV-1045. E-pasts: merks@merks.lv, telefons: +371 67373380.

Šī Privātuma politika izskaidro klientiem, kā MERKS apstrādā fizisko personu datus un informē par MERKS veikto personas datu apstrādi.

[II] Personas datu apstrādes posmi un mērķi

MERKS pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi. MERKS apstrādā klientu personas datus šādiem mērķiem:

 • tirgvedība dzīvokļu pārdošanas mērķiem un potenciālo klientu uzskaite;
 • nekustamā īpašuma darījuma noslēgšanas procesa uzsākšana (rokasnaudas un pirkuma līguma noslēgšana);
 • nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma rezultātā iegūto īpašuma tiesību pārejas un apmaksas saistību pierādījumu uzglabāšana;
 • saistību izpildes un grāmatvedības uzskaite;
 • saziņa ar Pircēju dzīvokļa pārdošanas darījuma izpildei, tostarp neatbilstību novēršana garantijas periodā iesnieguma gadījumā.

[III] Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

MERKS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana
 • Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • MERKS leģitīmās intereses nodrošināšana

[IV] Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Ja klients ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par kādu iegādei pieejamo nekustamo īpašumu, MERKS apstrādā klienta vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz datu subjekta piekrišanas. Šie dati tiek izmantoti, kamēr klients neatsakās no piedāvājumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā, ja pēc MERKS piedāvājumu saņemšanas klients neizrāda vēlmi iepazīties ar izteikto piedāvājumu sīkāk.

Ja klients ir piekritis reklāmas saņemšanai, atteikties no tās var, nosūtot atteikumu uz MERKS e-pasta adresi: merks@merks.lv ar norādi: “ATTEIKTIES NO JAUNUMU SAŅEMŠANAS”.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

[V] Personas datu glabāšanas ilgums

MERKS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • MERKS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • MERKS ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • MERKS ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

[VI] MERKS klienta personas datu saņēmēji

MERKS klienta personas datiem saistībā ar šā Līguma izpildi var būt piekļuve MERKS darbiniekiem, apstrādātājiem, dzīvojamās mājas pārvaldītājam, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem, kredītiestādēm, nekustamā īpašuma vērtētājiem. Likumā noteiktos gadījumos MERKS var nodot informāciju citām trešajām personām, piemēram, zvērinātam notāram, zemesgrāmatu, nodokļu un patērētāju tiesību aizsardzības iestādei.

Tāpat MERKS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

[VII] MERKS klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem, citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts MERKS, Rūpniecības ielā 25-97, LV-1045 vai,

iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts MERKS un nosūtīts uz e-pasta adresi: merks@merks.lv.

MERKS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē MERKS birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama uz e-pasta adresi: merks@merks.lv .

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

[VIII] Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra.MERKS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.merks.lv .